Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

PRÍĎ NA PÁNSKU JAZDU S FILMOM BLACK ADAM UŽ 19. OKTÓBRA DO KINA CINEMAX A VYHRAJ AUTO KIA NIRO NA VÍKEND!

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE: Odfoť svoju vstupenku na Pánsku jazdu a zašli nám ju na e-mail: sutaz@cine-max.sk. Do predmetu e-mailu napíš: "Chcem vyhrať Kia Niro na víkend" a v maili uveď svoje krstné meno a mesto, v ktorom bývaš. 
Žrebujeme už v pondelok 24. októbra!

 

Pravidlá súťaže „Pánska jazda v CINEMAX: Automobil Kia Niro na víkend“

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže „Pánska jazda v CINEMAX: Automobil Kia Niro na víkend“ (ďalej len „súťaž“) je CINEMAX, a.s., so sídlom Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 612 367, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3904/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie súťaže od 29.9. do 23.10.2022.

3. Podmienky účasti

3.1 Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a ktorá splní všetky ďalšie podmienky Súťaže ustanovené v týchto Pravidlách (ďalej len „Účastník").

3.2 Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi, Zástupcovi Usporiadateľa a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k reklamným a promo agentúram spojených s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Pravidlá súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže odošle e-mail na adresu sutaz@cine-max.sk, kde do predmetu e-mailu napíše: „Chcem vyhrať Kia Niro na víkend“, pošle odfotenú vstupenku na predstavenie Pánska jazda v CINEMAX ako priložený súbor a do tela e-mailu napíše svoje krstné meno a mesto, v ktorom býva. Usporiadateľ nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas riadenia súťaže.

5. Žrebovanie a výhra

Výhercovia Súťaže budú vyžrebovaní náhodným výberom zo všetkých Účastníkov, ktorí sa zapojili do Súťaže, zaslali registračný e-mail na adresu sutaz@cine-max.sk a splnili podmienky účasti stanovené týmito Pravidlami. Žrebovanie prebehne 24.10.2022 v sídle Usporiadateľa, ktorý následne bude výhercov kontaktovať s oznámením o výhre a odovzdá nasledujúce výhry: „1x automobil Kia Niro na víkend“.

6. Odovzdanie výhry

6.1 Zástupca Usporiadateľa upovedomí výhercov o výhre prostredníctvom spätnej odpovede na e-mail. Účastník na základe oznámenia o výhre poskytne Usporiadateľovi bez zbytočného odkladu požadované kontaktné údaje potrebné na odovzdanie predmetu výhry. Ak výherca neoznámi Usporiadateľovi tieto kontaktné údaje do 3 dní, stráca nárok na výhru. Usporiadateľ je v takom prípade oprávnený v súlade s Pravidlami odovzdať výhru náhradníkovi. V prípade, ak zanikne nárok na výhru výhercovi a následne tiež náhradníkovi pre tú istú výhru, táto výhra nebude vôbec odovzdaná. Podmienkou je prevzatie výhry v Bratislave  v sídle autorizovaného dílera značky Kia – v spoločnosti Slovakia Auto na Panónskej ceste 30 v Bratislave.

6.2 Nárok výhercu na výhru zanikne a bude vylúčený zo Súťaže v prípade,

a) podľa bodu 6.1, tretej vety týchto Pravidiel,

b) ak sa výherca vzdá nároku na výhru,

c) ak výherca odmietne čerpať (prevziať) výhru,

e) ak sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa hociktorú z podmienok účasti v Súťaží ,

f) ak výherca nesplní hociktorú z povinností súvisiacich s odovzdaním výhry podľa bodu 6. týchto pravidiel,

g) ak výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v Súťaži.

6.3 Výhra je neprenosná. Usporiadateľ neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru. Výherca si môže výhru uplatniť do 3 mesiacov od žrebovania.

6.4 Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi pri čerpaní výhry alebo v súvislosti s ňou.

7. Osobitné ustanovenia

7.1 Tieto Pravidlá stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov a Usporiadateľa.

7.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie z účasti na Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru pre prípadné nesplnenie niektorej z týchto podmienok; a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami).

7.3 Každý Účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže v zmysle bodu 4. Pravidiel súťaže, t.j. poskytne Usporiadateľovi svoje kontaktné údaje, vyjadruje súhlas s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

7.4 Každý Účastník, ktorý sa zapojí do súťaže v zmysle bodu 4. Pravidiel súťaže zároveň v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon") vyjadruje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec – iba v prípade výhry v Súťaži ), e-mailová adresa na účely kontaktovania z dôvodu účasti na Súťaži, oznámenia výhercov a prevzatia výhry. Poskytnutie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné. V zmysle zákona Účastník má právo prístupu k svojim osobným údajom a ďalšie práva najmä podľa § 28-30 zákona, ako napr. právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, ak Účastník zistí, že sú porušované jeho práva, alebo prevádzkovateľ porušuje svoje povinnosti podľa cit. zákona. Účastník má právo súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku na výhru, ak sa odvolanie stane účinné ešte pred odovzdaním výhry. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú do konca trvania súťaže a je možné ho odvolať

7.5 Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny nárok. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

7.6 Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu, alebo upraviť Pravidlá kedykoľvek v priebehu trvania súťaže aj bez uvedenia dôvodu a náhrady nákladov.

7.7 Účastníci berú na vedomie, že nemajú nárok na úhradu nákladov vynaložených na účasť v Súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia a/alebo web stránky. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné poskytnuté kontaktné údaje Účastníka alebo oznámené výhercom Usporiadateľovi podľa bodu 6.1 týchto Pravidiel.

Bratislava, 28.9.2022

 

V jeden vybraný večer pripravujeme špeciálnu predpremiéru filmu, ktorá je určená primárne pre mužov. Vezmi kolegov, kamošov, brata či otca na Pánsku jazdu a užite si skvelý večer v kine. Pri príchode vás bude čakať malé prekvapenie v podobe welcome drinku a občerstvenia a v neposlednom rade skvelý film, ktorý uvidíte ako prví. Akcia sa koná niekoľkokrát ročne. Pánska jazda je podujatie od 18 rokov.

Akcie - Pánska jazda


Pánska jazda

Black Adam

Viac
12 125 min akčný, dobrodružný Pánska jazda
Krajina: USA
Réžia: Jaume Collet-Serra
Hrajú: Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa…

Takmer 5000 rokov po tom, čo získal nadľudské sily egyptských bohov – a následne bol uväznený– je Black Adam (Dwayne Johnson) oslobodený zo svojej hrobky a je pripravený konať v zmysle svojej jedinečnej formy spravodlivosti v modernom svete.

Takmer 5000 rokov po tom, čo získal nadľudské sily egyptských bohov – a následne bol uväznený– je Black Adam (Dwayne Johnson) oslobodený zo svojej…