Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

Podmienky používania CINEMAX kariet 2022

 1. Kúpou CINEMAX VIP KARTY (ďalej len VIP KARTA) a CINEMAX FILM KARTY (ďalej len FILM KARTA) súhlasíte s podmienkami používania týchto kariet, zverejnenými na stránke www.cine-max.sk, a rovnako so skrátenou verziou uvedenou na zadnej strane CINEMAX kariet.

2. VIP KARTA

Držitelia platnej VIP KARTY majú po jej predložení právo získať vstupenky na všetky bežné filmové predstavenia v celej sieti kín CINEMAX podľa vlastného výberu počas celého trvania platnosti karty (vzťahuje sa to na všetky bežné 2D a 3D filmové predstavenia, pri 3D je však držiteľ karty povinný uhradiť poplatok 1 € za 3D okuliare). Držiteľa karty ďalej oprávňuje získať zľavu vo výške 2,50 € na špeciálne projekcie, vrátane predpremiér, festivalových vstupeniek a špeciálne akcie ako Babská jazda, Pánska jazda, Artmax balet/opera/koncert). VIP KARTA však neoprávňuje na vstup na neverejné podujatia. Na jedno predstavenie môžete VIP KARTU použiť len jedenkrát, za jeden deň maximálne však na 5 predstavení. Na VIP KARTU ďalej získa jej držiteľ zľavu 20 % na celý sortiment v bufete a v  kaviarni v priestoroch kina CINEMAX.  Keďže VIP KARTA je neprenosná (je vystavená na meno), na požiadanie je jej držiteľ povinný predložiť preukaz totožnosti. VIP KARTU si môžete kúpiť v ktoromkoľvek kine CINEMAX tak, že vyplníte jednoduchý formulár a zaplatíte poplatok:

v hotovosti alebo platobnou kartou. Jednoducho požiadajte o CINEMAX kartu a personál kina vám ochotne poradí. VIP KARTU si môžete kúpiť aj on-line kliknutím na tento link: karty.cine-max.sk. Objednanú kartu dostanete do 14 dní od zaplatenia poplatku. Ak ste si kartu objednali vo svojom kine CINEMAX, doručíme vám ju do kina. Pri objednávke je nutné uviesť, do ktorého kina si ju želáte doručiť. Ak si kartu objednáte on-line, doručíme vám ju priamo na vami zadanú adresu. Karta je platná od prvého nákupu vstupeniek. Využívať jedinečný číselný kód karty môžete na nákup vstupeniek ešte pred jej fyzickým doručením (po 24 hod. od zaplatenia). 

VIP KARTA je neprenosná – na každej karte je meno jej držiteľa, unikátne číslo karty a QR kód. VIP KARTU ani vstupenky na ňu získané nemožno použiť na žiadne komerčné účely ani znovu predať. CINEMAX si vyhradzuje právo overiť si identitu držiteľa karty dokladom totožnosti podľa uváženia. Rovnako vás pracovníci kina môžu vyzvať, aby ste predložili svoju VIP KARTU a preukaz totožnosti pri vstupe do sály. Ak bude preukázané zneužitie karty, personál kina má právo kartu návštevníkovi odobrať a skartovať bez nároku na náhradu. Za zneužitie karty sa považuje aj nevyužitie viac ako polovice rezervovaných vstupeniek v priebehu jedného týždňa.
 

 

 • na 12 mesiacov vo výške 249 €;
 • na 6 mesiacov vo výške 139 €;
 • na 3 mesiace vo výške 79 € alebo
 • na 1 mesiac  vo výške  39 €;

2. FILM KARTA

Držitelia platnej FILM KARTY majú právo zakúpiť si vstupenky na bežné filmové predstavenia za zľavnené ceny (minimálne 1,20 €), pričom zľava sa vzťahuje na všetky bežné filmové predstavenia v celej sieti kín CINEMAX podľa vlastného výberu, a to počas celej doby platnosti karty (vzťahuje sa na všetky bežné 2D a 3D filmové predstavenia). Držiteľa karty ďalej oprávňuje získať zľavu vo výške 1,50 € na špeciálne akcie Artmax balet/opera/koncert. Zľavy pre držiteľa karty a zľavy poskytnuté kinom CINEMAX možno kombinovať v súlade s platným cenníkom. Všetky poskytované zľavy sú uvedené v cenníku pre držiteľov kariet CINEMAX. Platný cenník vstupeniek je umiestnený vo všetkých pokladniach kín CINEMAX alebo na internete v sekcii

VSTUPNÉ. FILM KARTA však neoprávňuje k zľave na neverejné podujatia. Na jedno predstavenie môže byť FILM KARTA použitá len jedenkrát.

FILM KARTU si môžete kúpiť v ktoromkoľvek kine CINEMAX tak, že zaplatíte ročný poplatok 5,00 €, pričom kartu vám vydáme priamo v kine, po uhradení danej sumy.

Karta nadobúda platnosť prvým použitím v kine. Je však dôležité dbať na to, aby ste si svoju FILM KARTU zaregistrovali v lehote do 7 dní od prvého použitia karty, a to on-line prostredníctvom tohto linku: karty.cine-max.sk

FILM KARTU si môžete objednať a zaplatiť aj on-line kliknutím na tento link: karty.cine-max.sk. Objednanú kartu dostanete do 14 dní od zaplatenia poplatku. FILM KARTU vám doručíme priamo na vami zadanú adresu. Môžete ju používať ihneď po jej prevzatí a už nie je nutné, aby ste ju zaregistrovali.

FILM KARTA nie je vydaná na meno.

 1. CINEMAX KARTY sú platné vo všetkých kinách CINEMAX na celom Slovensku, konkrétne v mestách Banská Bystrica, Dunajská Streda, Košice, Nitra, Poprad, Prešov, Skalica, Trenčín, Trnava, Žilina a Bratislava,  pričom sa dajú využiť aj na kúpu vstupeniek cez internet.

 2. Pri kúpe vstupenky,  nákupe v bufete alebo v kaviarni, predložíte personálu kina na pokladni svoju CINEMAX KARTU a zaplatíte sumu, ktorá je určená špeciálne pre držiteľov CINEMAX KARIET. V prípade použitia VIP KARTY pri kúpe vstupenky na bežné predstavenie si prevezmete vstupenku na konkrétny film.

 3. CINEMAX nemôže vrátiť peniaze za stratenú alebo odcudzenú CINEMAX KARTU. Každý majiteľ karty má nárok na novú kartu. Suma za nové vystavenie je 5 €. CINEMAX si vyhradzuje právo kontrolovať pôvod a platnosť každej predloženej karty CINEMAX. Karta CINEMAX, ktorá bude zámerne zničená, či poškodená, skopírovaná alebo iným spôsobom upravená, bude návštevníkovi odobraná a skartovaná bez nároku na náhradu.

 4. Každý držiteľ karty dáva svojou platbou súhlas na použitie svojich osobných údajov v súlade s týmito podmienkami.

 5. Karty CINEMAX môžu byť zakúpené iba osobami staršími ako 15 rokov.

 6. Karta CINEMAX zostáva počas celej doby jej platnosti majetkom spoločnosti CINEMAX, a. s. Vizuál karty je rovnako majetkom spoločnosti CINEMAX, a. s., a jeho napodobovanie je trestné.

 7. Karta neslúži ako úverová, debetná ani kreditná karta.

 8. CINEMAX nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté s ne/dostupnosťou na mobilné a internetové siete, ani poškodenia kartových a bankových terminálov čítacích a iných koncových zariadení.

 9. CINEMAX si vyhradzuje právo zmeniť podmienky používania kariet bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia. Nové podmienky sú platné od ich zverejnenia na www.cine-max.sk

 10. Ak ste si CINEMAX karty objednali prostredníctvom formulára, budú vám doručené do 14 dní odo dňa vyplnenia/odoslania formulára. (Tento môžete vyplniť priamo v kine alebo elektronicky cez náš web).

 11. Viac aktuálnych informácií o filmových premiérach, zľavách, akciách a špeciálnych ponukách pre držiteľov CINEMAX kariet sa dozviete na stránke www.cine-max.sk. Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky, pošlite ich prosím na mail cine-max@cine-max.sk.

Registrácia pri CINEMAX kartách

Zaregistrovaním súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely informovania o novinkách multikín CINEMAX prevádzkovateľom spoločnosťou CINEMAX, a. s., Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367 (ďalej len: „prevádzkovateľ“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie ak člen vernostného programu nebude 3 roky aktívne využívať vernostnú kartu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad, CONTINENTAL FILM, s. r. o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35 730 897 a osobné údaje nebudú profilované. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prihlásiť sa môže iba osoba staršia ako 16 rokov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: oznamenia@cine-max.sk.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • emailovou správou zaslanou na adresu oznamenia@cine-max.sk
 • telefonicky (+421 208 51 911)
 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.