Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

Všeobecné pravidlá súťaže na FACEBOOK

Prevádzkovateľ súťaže:

CINEMAX, a. s., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 36612367, IČ DPH: SK2022205141, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3904/B (ďalej len „prevádzkovateľ);

 

Sprostredkovateľ súťaže:

Continental film, s. r. o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897, IČ DPH: SK2020210621, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 15838/B (ďalej ako „organizátor resp. sprostredkovateľ“);

 

Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK (ďalej len "miesto konania súťaže").

 

Podmienky účasti v súťaži:

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php. Hlasujúci má po celý čas trvania súťaže aktívny účet FACEBOOK.

 

Odovzdanie výhry:

Výherca je povinný bezodkladne po tom, ako dostane informáciu, že vyhral, najneskôr však do siedmich dní, oznámiť sprostredkovateľovi túto skutočnosť elektronicky na sutaz@cine-max.sk, ak nie je uvedené inak.

Organizátor si, pred odovzdaním výhry, vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry.

Pokiaľ súťaž prebieha na facebookovom účte jedného z kín CINEMAX, organizátor odovzdá výhru výhercovi priamo v kine. Ak súťaž prebieha na centrálnom facebookovom účte CINEMAX Slovensko, organizátor odovzdá výhru výhercovi v kine, ktoré je najbližšie jeho bydlisku. Organizátor neposiela výhru poštou. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa pokusu kontaktovať ho alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.

 

Ďalšie dôležité podmienky Súťaže:

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Prípadné námietky ku priebehu súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie, či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie, či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia, bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke         a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá  prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

 

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.