Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup cez internet

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky platia  pri nákupe vstupeniek na filmové a iné predstavenia a filmových kariet kín CINEMAX, prevádzkovaných spoločnosťou CINEMAX, a. s.,  a to len pri nákupe prostredníctvom internetovej stránky www.cine-max.sk Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).

 

2. Spôsob zakúpenia vstupenky

2.1 Po vybratí a označení vstupeniek na konkrétne predstavenie je zákazník povinný vyplniť zobrazený elektronický formulár a zadať všetky požadované informácie. Potvrdením zadaných údajov dochádza k presmerovaniu na web stránku banky a k zaplateniu objednávky prostredníctvom služby Tatra banka CardPay. Po vykonaní platby nasleduje opäť presmerovanie na stránku www.cine-max.sk.

2.2 Akonáhle sa platba zrealizuje, dostane zákazník potvrdzujúci e-mail na ním zadanú e-mailovú adresu. E-mail, respektíve na ňom uvedený QR kód, je vstupenkou, ktorá je platná 20 minút pred predstavením a  90 minút po začiatku predstavenia

  • Pred vstupom do sály je zákazník povinný  predložiť QR kód personálu kina na elektronické overenie a potvrdenie.
  • QR kód možno predložiť v tlačenej forme, alebo v mobilnom elektronickom zariadení (priamo z mailového konta alebo iba ako fotografiu QR kódu).

Vzor online vstupenky

2.3 Identifikačný kód (QR kód) možno využiť na vstup do kinosály iba jedenkrát. Identifikačný kód preto neposkytujte nedôveryhodným osobám.

2.4 Zákazník je povinný, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, preukázať oprávnenosť nároku na zľavnenú vstupenku pri kontrole vstupeniek predložením dokladu totožnosti a  platnej CINEMAX karty oprávňujúcej držiteľa k zľave. V prípade, že zákazník nepreukáže nárok na zľavnenú vstupenku, bude vstupenka považovaná za neplatnú a nebude mu povolený vstup do kinosály, ani mu nevznikne  nárok na vrátenie vstupného.Za zľavnené vstupné sa pre účel týchto obchodných podmienok považuje len vstupné podľa platného cenníka.2.5 Vstupenky možno zakúpiť najneskôr 30 minút pred začiatkom predstavenia. Maximálny počet vstupeniek na jeden nákup je 6 ks.

 

3. Reklamácie

3.1 Reklamáciu možno uplatniť písomne na adrese: CINEMAX, a. s., P.O.BOX 59, 830 05 Bratislava, a to najneskôr 3 dni pred uskutočnením filmového predstavenia, prostredníctvom mailu v konkrétnom kine, ktorého sa reklamácia týka, prostredníctvom kontaktného formulára, uverejneného na www.cine-max.sk,  resp. osobne,  priamo v kine najneskôr 3 hodiny pred predstavením.

3.2 Pri zakúpení vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.cine-max.sk môže zákazník zakúpené vstupenky v odôvodnených prípadoch vrátiť v zmysle Reklamačného poriadku do 1 dňa od ich zakúpenia a požadovať za ne zaplatenú finančnú hodnotu. Musí tak však urobiť najneskôr 3 hodiny pred začiatkom predstavenia. Písomná žiadosť o vrátenie vstupného musí byť doručená do spoločnosti CINEMAX, a. s., P.O.BOX 59, 830 05  Bratislava, prostredníctvom mailu v konkrétnom kine, ktorého sa reklamácia týka, prostredníctvom kontaktného formulára, uverejneného na www.cine-max.sk,  resp. osobne,  priamo v kine najneskôr 3 hodiny do začiatku predstavenia, na ktoré boli vstupenky prostredníctvom internetu zakúpené. Peniaze za vstupenky zakúpené cez internet sa vracajú výlučne bezhotovostne, a to do 14 pracovných dní, resp. v zákonnej lehote, od doručenia písomnej žiadosti o vrátenie vstupného. Písomná žiadosť o vrátenie vstupného musí obsahovať dátum, čas a názov predstavenia jednotlivých vstupeniek, variabilný symbol platby a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Žiadosť, ktorá nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.

3.3 Ak pri procese kúpy vstupeniek došlo k odpísaniu sumy za kúpu vstupeniek z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, ani neboli zaslané na zadaný e-mail, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musí zákazník uplatniť v banke, ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. SPOLOČNOSŤ CINEMAX, a. s., AKO PREVÁDZKOVATEĽ MULTIKÍN CINEMAX REKLAMÁCIE PLATIEB NEVYBAVUJE 

Reklamačný poriadok

 

4. Záverečné ustanovenia

4.1 Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň realizácie zakúpenia vstupeniek kupujúcim.

4.2 Zakúpením vstupeniek kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok a je nimi neodvolateľne viazaný.

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na cine-max@cine-max.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

 

Ochrana osobných údajov

4.3 Vykonaním objednávky na www.cine-max.sk zákazník poskytuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení  prevádzkovateľovi CINEMAX, a. s.,  Ševčenkova 19,  Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367 osobné údaje v rozsahu: emailová adresa, telefónne číslo, údaje potrebné k platbe online za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy so zákazníkom, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami.  Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľovi. Prevádzkovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi zákazníka v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Zákazník ako dotknutá osoba potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona), a že mu boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 cit. zákona.