Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup online

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP ONLINE

 

 1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1. Tieto obchodné podmienky pre nákup vstupeniek cez internet (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia pri nákupe vstupeniek na filmové a iné predstavenie prevádzkované spoločnosťou CINEMAX, a.s., so sídlom Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 612 367, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3904/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to len pri nákupe vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky http://www.cine-max.sk

Kontakt a bližšia identifikácia Prevádzkovateľa:

e-mail: cine-max@cine-max.sk

telefón:-

IČ DPH: SK2022205141

DIČ: 2022205141

adresa:

CINEMAX, a.s.

Ševčenkova 19
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Orgán dozoru vykonávajúci dohľad:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 7202/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
www.soi.sk

Zákazníkom sa rozumie spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Zákazník) (predávajúci a kupujúci ďalej aj samostatne „zmluvná strana“ alebo spoločne „zmluvné strany“). Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a kupujúceho (ďalej len „Zákazník“).

1.2 „Vstupenka“ je vstupenka zakúpená, a zároveň vytlačená v pokladniach multikín prevádzkovaných Prevádzkovateľom (ďalej len „Kino CINEMAX“).

1.3 „E-vstupenka“ je vstupenka zakúpená prostredníctvom internetovej stránky www.cine-max.sk s unikátnym QR kódom, vytlačená Zákazníkom, alebo vstupenka vo formáte PDF s unikátnym QR kódom predložená Zákazníkom uvádzačovi pred vstupom do Kina CINEMAX prostredníctvom prenosného elektronického zariadenia (mobilným telefónom, tabletom a pod.). Vstupenka s unikátnym QR je súčasťou potvrdzujúceho e-mailu, ktorý bude doručený Zákazníkovi vždy po objednaní a úhrade vstupenky cez internetovú stránku www.cine-max.sk QR kódom sa Zákazník preukáže pred vstupom do kinosály. Možno ho naskenovať z mobilného zariadenia alebo predložiť vo vytlačenej forme. Kód musí byť čitateľný a nepoškodený. Zákazník preberá zodpovednosť za nešírenie vstupenky, aby tak zabránil jej prípadnému zneužitiu.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný:

a. poskytovať Zákazníkovi službu bezpečným spôsobom a s odbornou starostlivosťou,

b. pri predaji alebo pri poskytovaní produktu dodržiavať vo vzťahu k spotrebiteľovi zásadu rovnakého zaobchádzania,

c. poskytnúť súčinnosť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo hospodárstva") pri mimosúdnom riešení cezhraničného sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom prostredníctvom siete Európskych spotrebiteľských centier.

1.5 Prevádzkovateľ nesmie:

a. používať nekalé obchodné praktiky,

b. používať neprijateľné podmienkyv zmluvách,

c. upierať Zákazníkovi práva, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona alebo z právne záväzných aktov Európskej únie,

d. upierať Zákazníkovi práva, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady podľa § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

e. účtovať Zákazníkovi poplatky za použitie

1. platobného prostriedku alebo

2. iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok, ktoré prevyšujú skutočné náklady, ktoré Prevádzkovateľovi pri platbe vzniknú,

f. používať telefónne číslo služby so zvýšenou tarifou ako telefónne číslo, na ktorom môže Zákazník kontaktovať obchodníka v súvislosti s uzavretou zmluvou,

g. konať v rozpore s dobrými mravmi

1.6 Zákazník súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. V prípade potreby môže Zákazník kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu cine-max@cine-max.sk alebo telefonicky na 02/208 51 911

 

 1. Spôsob zakúpenia vstupenky

2.1 Zákazník si môže zakúpiť E-vstupenku na konkrétne predstavenie prostredníctvom našej internetovej stránky www.cine-max.sk po výbere mesta, filmu a času presmerovaním na internetovú stránku predaj.cine-max.sk a zaplatiť za E-vstupenku cenu vstupenky, podľa vytvorenej objednávky prostredníctvom služby Tatra banka CardPay.

2.2 E-vstupenku je možné zakúpiť najneskôr 30 minút pred začiatkom požadovaného predstavenia uvedeného v programe kina. Neskôr si Zákazník môže kúpiť v pokladni kina iba Vstupenky na neobsadené miesta.

2.3 Po výbere a označení konkrétneho predstavenia Zákazník označí počet dospelých; počet zľavnených E-vstupeniek, zvolí miesto a druh (obyčajný, Deti, študenti, seniori, ZŤP, sedenie PREMIUM Plus, D-BOX 4D, VIP lounge.) vstupenky, Zákazník pokračuje ku kroku „VŠETKO JE OK, CHCEM TIETO VSTUPENKY“, kde môže zadať číslo CINEMAX KARTY v prípade, že disponuje platnou CINEMAX kartou a email, na ktorý mu bude po úhrade ceny vstupenky doručená E-vstupenka. Zákazníkovi sa zároveň zobrazí celková kúpna cena E-vstupenky, ktorú je po potvrdení Objednávky v „PREJSŤ K PLATBE“ Zákazník povinný uhradiť. Uvedená kúpna cena je aktuálnou cenou pre objednané E-vstupenky a je cenou konečnou, t.j. vrátane DPH a prípadných poskytnutých zliav. Zákazník vyjadrí súhlas s obchodnými podmienkami a potvrdí, že je starší ako 16 rokov, v prípade filmov, ktoré sú prístupné od 18 rokov potvrdí, že je starší ako 18 rokov.

2.4 Po potvrdení objednávky E-vstupenky v kroku „PREJSŤ K PLATBE“ je Zákazník presmerovaný do zabezpečenej platobnej brány Tatra banka CardPay, prostredníctvom ktorej vykoná úhradu. Úhradu je potrebné vykonať v časovom limite do 10 minút, ktorý sa odpočítava od okamihu začatia procesu platby presmerovaním na platobnú bránu. Po vypršaní časového limitu 10 minút nebude začatá objednávka uskutočnená.

2.5 Po uskutočnení úspešnej platby prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány Tatra banka CardPay v časovom limite 10 minút bude Zákazník opäť presmerovaný na internetovú stránku predaj.cine-max.sk pre vygenerovanie a zobrazenie E- vstupenky a následne na internetovú stránku www.cine-max.sk. Objednávka bude úspešne dokončená len v prípade, ak Zákazník vyčká na presmerovanie na internetové stránky predaj.cine-max.sk a následne na www.cine-max.sk a bude mu doručená E-vstupenka na správne zadaný a funkčný email. V prípade, ak Zákazník nevyčká na presmerovanie a nezadá správny a funkčný email pre doručenie E-vstupenky, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedokončenie objednávky; Zákazník si musí uplatniť reklamáciu realizovanej úhrady v banke.

2.6 Po realizovaní úhrady kúpnej ceny E-vstupenky a úspešnom dokončení objednávky bude Zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail na ním zadanú platnú a funkčnú e-mailovú adresu, ktorý obsahuje unikátny QR kód a variabilný symbol a platnú E- vstupenku (E-vstupenky) vo formáte PDF oprávňujúcu na vstup do sály (slúži ako vstupenka). Pre daňové účely, slúži E-vstupenka ako daňový doklad.

2.7 Platba je zrealizovaná iba vtedy, ak Zákazník dostane od Prevádzkovateľa potvrdenie o zaplatení podľa predchádzajúceho bodu správou na e - mailovú adresu zadanú v objednávke.

2.8 Unikátny QR kód na E-vstupenke je platný iba raz, tzn. že pri akomkoľvek ďalšom predložení QR kódu sa na takto predloženú E-vstupenku nebude prihliadať a na jej základe nebude povolený vstup do kinosály, a to bez ohľadu na to, kto vyššie uvedené E-vstupenky predloží.

2.9 Zákazník je povinný, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, preukázať oprávnenosť nároku na zľavnenú E-vstupenku pred vstupom do kinosály predložením platného dokladu alebo platnej CINEMAX KARTY, ktorá oprávňuje držiteľa k zľave. Kumulácia jednotlivých zliav nie je možná. V prípade, že Zákazník nepreukáže nárok na zľavnenú E-vstupenku, bude E-vstupenka považovaná za neplatnú, nepovolí sa vstup do kinosály a nevznikne nárok na vrátenie zaplatenej ceny E-vstupenky. Zľavneným vstupným sa na účely týchto Obchodných podmienok považuje iba vstupné podľa platného cenníka.

2.10 E-vstupenka je platná 20 minút pred predstavením a 90 minút po začiatku predstavenia.

2.11 Jednou transakciou možno zakúpiť max. 6 ks E-vstupeniek

Vzor online vstupenky

 

 1. Odstúpenie od zmluvy a výmena E-vstupeniek

3.1 Predaj E-vstupeniek na filmové a iné predstavenie sa považuje za zmluvu súvisiacu s poskytovaním služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, podľa ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote a z toho dôvodu Zákazník nemôže, v zmysle § 19 ods. 1 písm. l) zák. č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odstúpiť od zmluvy. Bez ohľadu na vyššie uvedené, môže Zákazník požiadať Prevádzkovateľa o výmenu zakúpenej E-vstupenky po splnení podmienok uvedených nižšie.

3.2 O výmenu E-vstupenky je možné požiadať e-mailom podľa miesta konania predstavenia na

kinobb@cine-max.sk pre kino Banská Bystrica; kinods@cine-max.sk pre kino Dunajská Streda; kinoke@cine-max.sk pre kino Košice; kinomt@cine-max.sk pre kino Martin; kinonr@cine-max.sk pre kino Nitra; kinopo@cine-max.sk pre kino Prešov; kinoponovum@cine-max.sk pre kino Prešov Novum; kinopp@cine-max.sk pre kino Poprad; kinosi@cine-max.sk pre kino Skalica; kinotn@cine-max.sk pre kino Trenčín; kinott@cine-max.sk pre kino Trnava; kinottarena@cine-max.sk pre kino Arena Trnava; kinoza@cine-max.sk pre kino Žilina;

 v čase otváracej doby kina, ktorá je určená podľa programu (vždy najneskôr 30min pred začiatkom predstavenia, na ktoré sa E-vstupenka vzťahuje), alebo osobne v kancelárii manažéra kina počas otváracej doby príslušného Kina CINEMAX (najneskôr 30min pred začiatkom predstavenia, na ktoré sa E-vstupenka vzťahuje). Žiadosť o výmenu E- vstupeniek bude posúdená zodpovedným pracovníkom Prevádzkovateľa s ohľadom na platný reklamačný poriadok Prevádzkovateľa www.cine-max.sk/ponuka-cinemax/cinemax-pre-divakov/reklamacny-poriadok-kin-cinemax//. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť jeho žiadosti o výmenu E-vstupenky a každá žiadosť bude posudzovaná individuálne.

3.3 Ak Zákazník uplatní žiadosť o výmenu príslušnej E-vstupenky po uplynutí vyššie uvedených lehôt, bude takáto žiadosť o výmenu E-vstupenky odmietnutá z dôvodu jej neskorého uplatnenia.

3.4 V žiadosti o výmenu E-vstupeniek je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefonický kontakt, potvrdenie o platbe, e-vstupenku.

3.5 Výmena vstupeniek je možná maximálne 1x na jednu vstupenku.

3.6 Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Zákazníka (napr. káble a reťaze predávané na metre, prilby s nainštalovaným komunikátorom podľa požiadavky kupujúceho),
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad slúchadlá typu in-ear, spodná bielizeň, chránič zubov),
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil (napríklad CD, kazety, platne),
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale (knihy, notový materiál, tabulatúry),
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy (napríklad softvérová digitálna/elektronická licencia).
 1. Reklamácie

4.1 Reklamovať poskytnutú službu, t.j. predstavenie, na ktoré bola E-vstupenka zakúpená, je možné za podmienok stanovených reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.cine-max.sk/ponuka-cinemax/cinemax-pre-divakov/reklamacny-poriadok-kin-cinemax a v priestoroch Kín. Zákazník je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Prevádzkovateľa.

 1. Osobné údaje a ich ochrana

5.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Zákazníka za účelom poskytovania služieb Zákazníkovi. Za účelom poskytovania služieb Zákazníkovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracúvané osobné údaje poskytnuté (uložené) Zákazníkom pri poskytovaní jednotlivých služieb vzťahujúce sa k predmetu plnenia služby a osobné údaje, ktoré sa získajú/zaznamenajú na základe jeho aktivít. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov Zákazníkom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj ako zákonnú povinnosť napr. na účely účtovníctva. Niektoré osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu napr. v prípade ochrany svojich práv v prípadnom spore so Zákazníkom alebo súhlasu ak mu ho Zákazník udelí.

5.2 Osobné údaje o Zákazníkoch použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „nariadenie GDPR“) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Zákazníka na účely poskytovaných služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Zákazníka aj na účely skvalitňovania svojich služieb pre Zákazníkov, zasielania reklamných e-mailov a za účelom ochrany Služby a iných Zákazníkov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

5.3 Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke Prevádzkovateľa www.cine-max.sk v sekcii Ochrana osobných údajov kín CINEMAX. Zákazník berie na vedomie, že je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať Prevádzkovateľa o každej zmene svojich osobných údajov. Zákazník pri odoslaní objednávky potvrdí, že v súlade s osobitnými predpismi o ochrane osobných údajov mu bolo poskytnuté poučenie týkajúce sa ochrany osobných údajov.

 

VI. Alternatívne riešenie sporov

6.1 Pokiaľ Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom e-mailu na cine-max@cine-max.sk). Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ARS“). Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákon o ARS. Počas alternatívneho riešenia sporov Zákazník - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 Zákona o ARS, a to Orgán dohľadu - Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporovinfo@soi.sk tel. č. 02/58 27 21 23, internetová adresa: www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk), pričom Zákazník - spotrebiteľ je oprávnený vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.  

6.2 V prípade cezhraničného sporu má Zákazník – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

6.3 V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s predávajúcim, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Zákazník, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, ako aj na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na webstránkach Prevádzkovateľa.

7.2 Aktivovaním príslušnej funkcie pred zakúpením E-vstupenky Zákazník potvrdí, že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, súhlasí s nimi a je nimi viazaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v zákonnom rozsahu meniť tieto Obchodné podmienky pre nákup E-vstupeniek cez internet, prípadne ich časť.

7.3 Akékoľvek zmeny týchto Obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v aktualizovanom znení.

7.4 Na právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ostatných súvisiacich platných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy uzatvorenej medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom; pokiaľ Zákazník nemá v právnom vzťahu s Prevádzkovateľom postavenie spotrebiteľa, vzťahujú sa na ich právne vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

7.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou služieb, skutkového stavu, právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. Zákazník je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok na webovej Prevádzkovateľa.

7.6 Zákazník je pri využívaní služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade zisťovania porušenia platných právnych predpisov alebo povinností uvedených v týchto Obchodných podmienkach alebo v osobitných podmienkach, môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Zákazníkoch (vrátane súkromných údajov Zákazníka) orgánom príslušným konať vo veci.

7.7 Pokiaľ Prevádzkovateľ zverejnil osobitné podmienky pre jednotlivé služby poskytované Prevádzkovateľom, platia tieto Obchodné podmienky súčasne s osobitnými podmienkami. Zákazník sa rovnako zaväzuje dodržiavať aj osobitné podmienky, ak využíva aj službu, na ktorú sa osobitné podmienky vzťahujú.

7.8 Ak niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok bude z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní, ak zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu nahradí také ustanovenie novým, platným a účinným tak, aby čo najbližšie sledovalo hospodársky účel a význam pôvodného ustanovenia.

 

V Bratislave, dňa 30.6.2024