Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

Vnútorný poriadok kín CINEMAX

 1. Návštevník kina, ktorý si chce uplatniť nárok na poskytnutie zľavy zo vstupného, je povinný preukázať pri kúpe vstupenky oprávnenosť nároku na uplatnenie zľavy, a to predložením platného dokladu, ktorý ho k zľave oprávňuje. V prípade, že nárok nepreukáže, zľavu mu nemožno priznať. Personál kina je oprávnený požiadať o opätovnú kontrolu pri vstupe do kinosály. Pokiaľ návštevník nárok na zľavu nepreukáže, bude jeho vstupenka považovaná za neplatnú a nebude mu umožnený vstup do kinosály bez nároku na vrátenie vstupného. Zľavneným vstupným sa rozumie študentské, detské, seniorské, ZŤP.
 2. Personál kina je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Pracovník kina je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby. U filmov s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.
 3. Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

 4. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je prístup do kinosál zabezpečený priamo z foyeru kina. V prípade záujmu kontaktujte personál kina pre bližšie usmernenie.

 5. Návštevník kina je povinný uschovať si vstupenku, pokiaľ sa zdržiava v priestoroch kina a pri opustení kinosály a návrate do kinosály je povinný sa ňou preukázať na požiadanie personálu kina. V prípade, že sa platnou vstupenkou nepreukáže, personál má nárok nevpustiť ho do kinosály a požiadať ho o opustenie kina.

 6. Pri kúpe vstupenky na 3D predstavenie si návštevník kina môže kúpiť vlastné 3D okuliare v hodnote 1,30 €.

 7. Do kinosál nevstupujte s jedlom a nápojmi zakúpenými mimo priestorov kina CINEMAX!

 8. Vstup do kina s nadrozmernou batožinou, vrátane nákupných tašiek je z bezpečnostných a kapacitných dôvodov zakázaný! V kine neposkytujeme službu úschovy osobných vecí návštevníkov.

 9. Do kinosál je zakázaný vstup podnapitým osobám!

 10. Vo všetkých priestoroch kina platí prísny zákaz fajčiť!

 11. Vo všetkých priestoroch kina je zakázané jazdiť na kolieskových korčuliach, skateboardoch a kolobežkách.

 12. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané brať so sebou do kinosál sklené fľaše a poháre.

 13. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť do kina strelné zbrane.

 14. Do kinosál je povolené vodiť maloleté deti len na zodpovednosť rodičov. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných návštevníkov kina bude dieťa s rodičmi požiadané, aby opustili kinosálu bez nároku na náhradu vstupného.

 15. Do všetkých priestorov kina vrátane kinosál je zakázané vodiť zvieratá!

 16. Akékoľvek reklamácie akceptuje kino CINEMAX len po predložení vstupenky!

 17. Peňažné rozdiely, zistené mimo pokladne, v kine CINEMAX neakceptujeme!

 18. Pri neúčasti na predstavení alebo predčasnom opustení kina stráca použitá vstupenka platnosť a zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu vstupného.

ĎALEJ UPOZORŇUJEME:

 • Pri vstupe do kinosál a pri odchode je potrebné zachovať pokoj.
 • Venujte pozornosť svojim odloženým veciam, prevádzkovateľ kina CINEMAX nepreberá za ne zodpovednosť.
 • Prosíme, aby ste rešpektovali upozornenia a pokyny personálu kina.
 • V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo sťažností sa obráťte na denného manažéra kina.
 • Všetky filmy sú chránené autorskými právami.
 • V prípade, že spozorujete akékoľvek podozrivé chovanie, upozornite na to personál kina.

CINEMAX TÍM VÁM ĎAKUJE

za pochopenie a spoluprácu