Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

Ochrana osobných údajov kín CINEMAX

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV a GDPR

Pre zákazníkov CINEMAX

Chcem vedieť viac

 Pre zákazníkov CINEMAX a CINEMAX BORY

Chcem vedieť viac

Marketingové podujatia

Návštevník dobrovoľne súhlasí s tým, aby spoločnosti resp. prevádzkovatelia CINEMAX, a. s., Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367 a CINEMAX Bratislava s.r.o. Ševčenkova 19, Bratislava 851 01 IČO: 47 661 887 a CONTINENTAL FILM, s.r.o. Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 35 730 897 spracúvali jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia, zvukový, zvukovo – obrazový záznam za účelom organizovania všetkých podujatí, súťaží a iných marketingových akciách, pri ktorých môžu byť vyhotovené a uverejnené podobizne návštevníka na sociálnych sieťach a našej webovej stránke za účelom marketingovej podpory spoločností.

Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dochádza k profilovaniu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našim spoločnostiam nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: oznamenia@cine-max.sk.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • emailovou správou zaslanou na adresu: oznamenia@cine-max.sk
  • telefonicky +421 220 851 911 alebo
  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Online nákup vstupeniek

V prípade poskytovania služieb spoločností CINEMAX, a.s. a CINEMAX Bratislava, s.r.o. (ďalej len ako "Predávajúci") ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Kupujúci vykonaním objednávky na www.cine-max.sk poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov Predávajúcemu osobné údaje na účel vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho žiadnym príjemcom s výnimkou Slovenskej obchodnej inšpekcie, Daňovému úradu a spoločnosti CONTINENTAL FILM, s.r.o. za účelom spracovania platby. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. V prípade, ak Kupujúci neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov.

Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: oznamenia@cine-max.sk . Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.

Kúpením tovaru vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Doba spracúvania osobných údajov pre tento účel je 10 rokov odo dňa posledného nákupu tovaru. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Slovenskej obchodnej inšpekcie. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude Prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na personalizované marketingové ponuky bude využívať Vaše aktivity na jeho webových sídlach, cookies a google analytics.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé

Registrácia pri CINEMAX kartách

Zaregistrovaním súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely informovania o novinkách multikín CINEMAX prevádzkovateľom spoločnosťou CINEMAX, a. s., Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367 (ďalej len: „prevádzkovateľ“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie ak člen vernostného programu nebude 3 roky aktívne využívať vernostnú kartu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad, CONTINENTAL FILM, s. r. o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35 730 897 a osobné údaje nebudú profilované. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prihlásiť sa môže iba osoba staršia ako 16 rokov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: oznamenia@cine-max.sk.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • emailovou správou zaslanou na adresu oznamenia@cine-max.sk
  • telefonicky (+421 220 851 911)
  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Súhlas so zasielaním newslettra

Prihlásením sa k odberu newslettrov súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami prevádzkovateľa spoločností CINEMAX, a. s., Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367 (ďalej len: „prevádzkovateľ 1“) a prevádzkovateľa CINEMAX Bratislava, s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 41 661 887 (ďalej len: „prevádzkovateľ 2“)

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa jeho udelenia. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad, CONTINENTAL FILM, s. r. o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35 730 897. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. K profilovaniu dochádza len na základe demografie a v súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prihlásiť sa môže iba osoba staršia ako 16 rokov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: oznamenia@cine-max.sk

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • emailovou správou zaslanou na adresu: cine-max@cine-max.sk
  • telefonicky +421 220 851 911
  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.