Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

REKLAMAČNÝ PORIADOK V SIETI KÍN CINEMAX

vydáva CINEMAX, a. s., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Odd. Sa vložka číslo 3904/B, IČO: 366 12 367 s platnosťou od 1.1.2010, v znení neskorších doplnkov.


I. Úvodné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy, ktoré vznikli alebo vzniknú v súvislosti s kvalitou alebo správnosťou služieb poskytovaných zákazníkom kín CINEMAX na Slovensku, najmä postupy a lehoty vybavovania reklamácií  a ostatné súvisiace právne vzťahy;

 2. Reklamáciou sa podľa tohto reklamačného poriadku rozumie podanie zákazníkov kín, ktorého predmetom je uplatnenie práva zo zodpovednosti za chybne poskytnuté služby, prípadne akékoľvek podanie, ktoré upozorňuje na nedostatky v kvalite služieb poskytovaných zamestnancami kín CINEMAX;

 3. Zákazníci kín CINEMAX kúpou vstupenky potvrdzujú svoj súhlas s dodržiavaním Vnútorného poriadku kín CINEMAX a bez výhrad prijímajú ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti CINEMAX pre nákup cez internet a sú nimi neodvolateľne viazaní;


  KEDY SÚ KOMPENZÁCIE NEMOŽNÉ

 4. Spoločnosť CINEMAX neposkytuje kompenzácie za prekážky, ktoré vznikli na strane zákazníka, či už nepozornosťou pri nákupe vstupenky, jeho neúčasťou na projekcii, príp. znehodnotením celkového diváckeho zážitku jeho vlastným zavinením, či okolnosťami, ktoré spoločnosť CINEMAX nemohla ovplyvniť.
 5. Spoločnosť CINEMAX neposkytuje kompenzácie za voľné vstupenky, a teda z uplatnenia voľnej vstupenky nevyplýva zákazníkovi žiadny nárok na akékoľvek náhrady zo strany spoločnosti CINEMAX; reklamácie sa vzťahujú len na kúpené a zaplatené vstupenky;


  KONTROLA VSTUPENIEK ZÁKAZNÍKOM

 6. Ak bol zákazník z dôvodu porušenia návštevného poriadku vykázaný z priestoru kinosály, či multikina, stráca právo ďalšej účasti na predstavení a akejkoľvek kompenzácie;

 7. Vrátenie vstupného s chybnými údajmi – zákazník je povinný bezodkladne prekontrolovať všetky údaje na vstupenke (vrátane peňažného výdavku pri osobnom nákupe) a potvrdiť si, že zodpovedajú jeho objednávke – pred „odkliknutím“ objednávky, v prípade elektronického nákupu, a rovnako ihneď po zakúpení a prevzatí vstupenky pri pokladni priamo v kine vrátane peňažného výdavku.

  Reklamácie uplatnené po viac ako 15 minútach od ich nákupu pri pokladni spoločnosť CINEMAX neakceptuje, a zákazníkovi tak nevzniká nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

  V prípade elektronicky kúpených vstupeniek môže zákazník riešiť reklamácie prostredníctvom emailu na adresu príslušného kina alebo osobne u manažéra kina, počas otváracích hodín, najneskôr 3 hodiny pred začiatkom predstavenia, na ktoré boli vstupenky kúpené. (viď konkrétne mailové adresy nižšie v tomto RP), do ktorého boli vstupenky určené, ihneď po zistení problému, rovnako ale vždy najneskôr 3 hodiny pre začiatkom predstavenia, na ktoré boli vstupenky kúpené. Chybne kúpené vstupenky nie je možné vrátiť, ale len vymeniť;


  ZMENA PROGRAMU

 8. Spoločnosť CINEMAX si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu v programe v akomkoľvek rozsahu, bez udania dôvodu a predchádzajúceho upozornenia.

  Zákazníci, ktorí na dané predstavenie nemali kúpené vstupenky, teda zákazníci s voľnými vstupenkami, nemajú nárok na kompenzáciu.

  Zákazníkom, ktorí na dané predstavenie mali vstupenky kúpené, bude prednostne ponúknutá výmena vstupeniek na náhradné predstavenie podľa platného programu kina. V prípade, že zákazník nemá o bezplatnú výmenu vstupeniek záujem, má nárok na náhradu vstupného v plnej výške, len ak predloží pôvodné nepoškodené a čitateľné vstupenky na zrušené predstavenie.

  Zákazníci, ktorí mali na predmetné predstavenie kúpené elektronické vstupenky, a nebudú mať záujem o výmenu vstupeniek na náhradné predstavenie, dostanú náhradu vstupného v plnej výške, ak sa preukážu unikátnym QR kódom elektronickej vstupenky. Bez preukázania tohto nároku formou predloženia unikátneho QR kódu nemá zákazník nárok na akúkoľvek kompenzáciu;


  ZRUŠENIE PREDSTAVENIA

 9. Spoločnosť CINEMAX si vyhradzuje právo z prevádzkových dôvodov zrušiť akékoľvek predstavenie pred jeho začiatkom, o čom bude bez zbytočného odkladu zákazníkov informovať zverejnením informácie na web stránke spoločnosti, resp. oznamom priamo v mieste predaja vstupeniek;

  Zákazníci, ktorí nemali kúpené vstupenky na predmetné predstavenie, teda zákazníci s voľnými vstupenkami, nemajú na kompenzáciu nárok.

  Zákazníkom, ktorí na predmetné predstavenie vstupenky kúpené mali, bude prednostne ponúknutá výmena vstupeniek na náhradné predstavenie podľa platného programu kina. V prípade, že nemá zákazník o výmenu záujem, má nárok na vrátenie vstupného v plnej výške, a to výmenou za predložené nepoškodené a čitateľné vstupenky, zakúpené na toto predstavenie. Bez preukázania nároku predložením nepoškodených a čitateľných vstupeniek zákazník nemá nárok na vrátenie vstupného.

  Zákazníkom, ktorí na predmetné predstavenie mali vstupenky zakúpené elektronicky, bude prednostne ponúknutá výmena vstupeniek na náhradné predstavenie podľa platného programu kina. V prípade, že nemá zákazník o výmenu záujem, má nárok na vrátenie vstupného v plnej výške, ak sa preukáže unikátnym QR kódom pôvodnej elektronickej vstupenky. Bez preukázania sa pôvodným QR kódom elektronickej vstupenky zákazníkovi nárok na vrátenie vstupného nevznikol;

 10. Ak sa zrušilo predstavenie v dôsledku technickej poruchy, ktorá znemožnila ďalšiu projekciu v zodpovedajúcej kvalite, zákazník má nárok na výmenu „nevyužitých“ zakúpených vstupeniek za voľné vstupenky s platnosťou 1 mesiac na predstavenie podľa vlastného výberu. V prípade, že spoločnosť nemá vstupenku na rovnaké predstavenie a zákazník iné predstavenie neakceptuje, má nárok na vrátenie vstupného v plnej výške.

  Kompenzáciu poskytne zákazníkovi zodpovedný pracovník kina ihneď, resp. v lehote max. do 30 dní od vzniku poruchy v kine, kde sa stala porucha, po predložení nepoškodených a čitateľných vstupeniek, príp. po preukázaní sa unikátnym QR kódom vstupenky.


  MOŽNOSŤ KOMPENZÁCIE PRI ZNÍŽENEJ KVALITE PROJEKCIE

 11. Narušenie predstavenia technickou poruchou, obmedzujúcou kvalitu projekcie, musia zákazníci ihneď po zistení reklamovať u prevádzkového manažéra kina, ktorý zabezpečí posúdenie poruchy.

  V prípade, že zákazník reklamoval túto poruchu pred začiatkom premietania, resp. do 30 minút po jeho začiatku, má nárok na vrátenie vstupného v plnej výške. Kompenzáciu mu poskytne zodpovedný pracovník kina, a to výmenou za nepoškodené a čitateľné vstupenky, alebo po preukázaní sa unikátnym QR kódom elektronickej vstupenky.

  Pokiaľ sa porucha vyskytne a oznámi v priebehu predstavenia a je možné ju ihneď posúdiť, v prípade uznania reklamácie má zákazník nárok na poskytnutie kompenzácie v podobe voľných vstupeniek na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 1 mesiac, za rovnaký počet vstupeniek na rovnaký typ predstavenia. Kompenzáciu mu poskytne zodpovedný pracovník kina, a to výmenou za nepoškodené a čitateľné vstupenky, alebo po preukázaní sa unikátnym QR kódom elektronickej vstupenky.

  Pokiaľ zákazník reklamuje poruchu na konci predstavenia, prevádzkovateľ kina si vyhradzuje čas 30 dní na prešetrenie reklamácie. O jej výsledku bude zákazníka písomne informovať na adrese uvedenej v reklamačnom formulári; pričom v prípade uznania reklamácie má zákazník nárok na poskytnutie kompenzácie v podobe voľných vstupeniek, na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 1 mesiac, za rovnaký počet vstupeniek na rovnaký typ predstavenia. Kompenzáciu mu poskytne zodpovedný pracovník kina, a to výmenou za nepoškodené a čitateľné vstupenky, alebo po preukázaní sa unikátnym QR kódom elektronickej vstupenky.

 12. Ak bolo predstavenia zrušené príp. prerušené  pred jeho začiatkom alebo v jeho priebehu v dôsledku zásahu vyššej moci, neovplyvniteľným zo strany spol. CINEMAX, napr. vyhlásenie evakuácie v dôsledku požiarneho poplachu alebo teroristickej hrozby, prírodnými katastrofami a pod, zákazníci nemajú nárok na poskytnutie kompenzácie.


  VRÁTENIE VSTUPENIEK BEZ UDANIA DÔVODU

 13. Spoločnosť CINEMAX neumožňuje zákazníkom vrátiť už zakúpené vstupenky bez udania dôvodu, ani z dôvodu, ktorý nebol zapríčinený spoločnosťou CINEMAX. Vstupenky možno reklamovať len v prípade, špecifikovaných vyššie v tomto reklamačnom poriadku.

II. Zásady prijímania a postupy vybavovania reklamácií

 1. Návštevníci kín CINEMAX môžu podať reklamáciu, najlepšie ihneď po zistení problému, bez zbytočného odkladu, najneskôr však v zákonnej lehote, podľa druhu sťažnosti:

  a) osobne, u prevádzkového manažéra kina; vyplnením REKLAMAČNÉHO FORMULÁRA, príp. písomne do knihy sťažností, priamo v kine;

  b) písomne, na adresu akciovej spoločnosti CINEMAX, a. s., P.O.BOX 59, 830 05 Bratislava;

  c) elektronicky na e-mailovú adresu: cine-max@cine-max.sk, v prípade, že reklamujete vstupenky, na e-mailovú adresu konkrétneho kina, ktorá je pre jednotlivé kiná nasledovná:

  CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA: kinobb@cine-max.sk

  CINEMAX DUNAJSKÁ STREDA: kinods@cine-max.sk

  CINEMAX KOSICE: kinoke@cine-max.sk

  CINEMAX MARTIN: kinomt@cine-max.sk

  CINEMAX NITRA: kinonr@cine-max.sk

  CINEMAX POPRAD: kinopp@cine-max.sk

  CINEMAX PREŠOV: kinopo@cine-max.sk

  CINEMAX PREŠOV NOVUM: kinoponovum@cine-max.sk

  CINEMAX SKALICA: kinosi@cine-max.sk

  CINEMAX TRENČÍN: kinotn@cine-max.sk

  CINEMAX TRNAVA: kinott@cine-max.sk

  CINEMAX ŽILINA: kinoza@cine-max.sk

  Pre všeobecné reklamácie cine-max@cine-max.sk


 2. Z reklamácie musí byť jasné, kto ju podáva, komu je určená a čoho sa návštevník kina domáha.

 3. Reklamácia musí obsahovať opis skutkového stavu a musia k nej byť pripojené všetky dôkazy, o ktoré sa oprávnená osoba pri svojom tvrdení opiera. Je potrebné, aby reklamujúci pripojil nepoškodené a čitateľné vstupenky, alebo unikátny QR kód elektronickej vstupenky; prípadne doklad z registračnej pokladne o kúpe reklamovaného tovaru, predávaného v kine. Spoločnosť CINEMAX vybaví reklamáciu podľa možnosti ihneď po jej doručení, najneskôr však v lehote stanovenej zákonom a bude návštevníka o vybavení písomne informovať.

 4. Pochybenie pri nákupe zo strany zákazníka nemožno považovať za reklamáciu, spoločnosť CINEMAX však v odôvodnenom prípade môže vymeniť chybne kúpené vstupenky na iný termín;

 5. Pri zakúpení vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.cine-max.sk možno v prípade problému na strane spoločnosti CINEMAX, uvedenom v tomto reklamačnom poriadku, kúpené vstupenky vrátiť priamo v kine počas prevádzkových hodín, príp. osobne v kancelárii manažéra kina vždy najneskôr 3 hodiny pred začiatkom predstavenia;

 6. V prípade uznania reklamácie sa peniaze za vstupenky zakúpené cez internet vracajú bezhotovostne, do 30 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti o vrátenie vstupného, príp. v hotovosti priamo v kine, za podmienok, vyplývajúcich z tohto reklamačného poriadku. Písomná žiadosť o vrátenie vstupného musí obsahovať dôvod reklamácie v zmysle tohto reklamačného poriadku, dátum, čas a názov predstavenia jednotlivých vstupeniek, variabilný symbol platby a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Neúplná žiadosť, ktorá nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.

 7. Ak pri procese kúpy vstupeniek došlo k odpísaniu sumy za kúpu vstupeniek z účtu zákazníka, a nebol zaslaný email na adresu zákazníka, pretože samostatná sms nie je potvrdením úspešného dokončenia nákupu, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musí zákazník uplatniť v banke, ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla.

  V žiadnom prípade takéto reklamácie nevybavuje spoločnosť CINEMAX ako prevádzkovateľ multikín CINEMAX.

III. Záverečné ustanovenia

 1. Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, tak pri predaji tovarov ako aj pri poskytovaní služieb.