Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

Pravidlá súťaže „CINEMAX 17. Narodeniny“

1. Usporiadateľ
Usporiadateľom súťaže „CINEMAX 17. narodeniny“ (ďalej len „Súťaž“) je CINEMAX, a.s., so sídlom Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 612 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3904/B a CINEMAX Bratislava, s. r. o., so sídlom Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 47661887  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 96678/B, e-mail marketing@cine-max.sk, t.c.:  +421 905 906 594 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie súťaže od 15.6. do 31.8.2023.

3. Podmienky účasti
3.1 Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá splní všetky ďalšie podmienky Súťaže ustanovené v týchto Pravidlách (ďalej len „Účastník").

3.2 Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi, Zástupcovi Usporiadateľa a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k reklamným a promo agentúram spojených s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Pravidlá súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý splní nasledovné pravidlá súťaže:
    •   v období od 15.6.2023 do 31.8.2023 sa zaregistruje do súťaže na webovej stránke cine-max.sk/narodeniny a zároveň si v období od15.6..2023 do 31.8.2023 si zakúpi vstupenku do akéhokoľvek kina CINEMAX na území SR a následne pri vstupe do kina (na pokladni kina) si nechá oskenovať unikátny QR kód, ktorý obdržal pri registrácii.

Zakúpením každej vstupenky vo vyššie uvedenom období a oskenovaním unikátneho QR kódu pri vstupe do kina na pokladni, získava Účastník vždy ďalšiu účasť v Súťaži na účely žrebovania výhier v Súťaži a jeho šanca na výhru sa tým zvyšuje.

4.1. Jeden QR kód je viazaný na jednu vstupenku do kina. V priebehu jedného dňa je možné jeden QR kód oskenovať 2x, avšak na rôzne premietanie. To znamená, že jeden účastník súťaže sa môže v priebehu dňa zapojiť do súťaže maximálne 2x na dve rôzne premietania, na ktoré má zakúpenú samostatnú vstupenku.

4.2. Skenovanie QR kódu jedného účastníka na pokladni kina CINEMAX aj pre osoby, ktoré neboli registrované, nie je možné.

4.3. Súťažiaci pri prvej návšteve kina získa ako darček POPCORN KLASIK zadarmo ako darček. Ten si môže vybrať výlučne pri prvej návšteve kina po registrácii a slúži ako aktivácia QR kódu. POPCORN KLASIK ako darček zadarmo nie je možné využiť pri ďalšej návšteve kina a každý súťažiaci získa POPCORN KLASIK 1x. V prípade, že by sa účastník rozhodol POPCORN KLASIK nevyužiť, nemá nárok na žiadnu finančnú ani inú kompenzáciu.

4.4. Pri kúpe vstupenky online je nutné preukázať sa zakúpenou vstupenkou na pokladni kina.

4.5. Možnosť získať bonusovú účasť v Súťaži:
Pokiaľ sa Účastník pri svojej registrácii alebo následne po nej  zaregistruje aj do odberu newslettera a udelí súhlas s využitím svojej e-mailovej adresy na marketingové účely Usporiadateľa, a zakúpi si aspoň jednu vstupenku do akéhokoľvek kina CINEMAX na území SR a následne pri vstupe do kina (na pokladni kina) si nechá oskenovať unikátny QR kód pri vstupe do kina, získava jednu bonusovú účasť v Súťaži. Získanie bonusovej účasti v Súťaži je možné len 1x.

Účastník nesmie pre zapojenie do Súťaže a splnenie podmienok Súťaže používať viac e-mailových adries, je oprávnený vykonať  registráciu len prostredníctvom jednej e-mailovej adresy, ku ktorej bude priradený unikátny QR kód. Jeho QR kód oskenujú zamestnanci kina na jeho požiadanie pri každej návšteve kina CINEMAX a do systému sa automaticky zaradí jeho ďalšia účasť v Súťaži.

Usporiadateľ nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas riadenia súťaže. Mechanika súťaže je nasledovná. Čím viac krát účastník súťaže navštívi akékoľvek z kín CINEMAX, tým má väčšiu pravdepodobnosť získať jednu alebo viac výhier. Pre úplné započítanie návštevy ako účasti v Súťaži je nutný scan QR kódu priamo v kine na pokladni, a to v prípade zakúpenej vstupenky fyzicky, ale aj online cez webovú stránku.

5. Žrebovanie a výhra
Výhercovia Súťaže budú vyžrebovaní náhodným výberom zo všetkých Účastníkov, ktorí sa zapojili do Súťaže, zaregistrovali sa na webovej stránke cine-max.sk/narodeniny a splnili podmienky účasti stanovené týmito Pravidlami. Žrebovanie prebehne v období od 1.9.2023 do 30.9.2023 v sídle Usporiadateľa, ktorý následne bude výhercov kontaktovať s oznámením o výhrach a odovzdá nasledujúce výhry:

    1. Nové auto Dacia Jogger od značky Dacia        
    2. Dovolenka na Srí Lanke na 7 dní pre 2 osoby od Čedoku
    3. 2x letenka do LA od Pelikan.sk
    4. Elektrobicykel od značky Mate Bike    
    5. Tankovanie na celý rok od OMV
    6. Operácia od Veselý očná klinika
    7. Dovolenka v Chorvátsku s polpenziou na 2 noci pre 4 osoby od Premium Star Hotels
    8. Pobyt pre 2 osoby v hoteli Salamandra na 2 noci s polpenziou pre 4 osoby od Premium Star Hotels    
    9. 2x letenka do NY od Pelikan.sk            
    10. 2x letenka do Spojených arabských emirátov od Pelikan.sk
    11. Celoročný pitný režim minerálnej vody od Coca Cola
    12. Zážitok od najzazitky.sk            
    13. Zážitok od najzážitky.sk            
    14. VIP karta CINEMAX na 12 mesiacov            
    15. VIP karta CINEMAX na 12 mesiacov            
    16. VIP karta CINEMAX na 6 mesiacov            
    17. VIP karta CINEMAX na 6 mesiacov         

Spolu s tým prebehne každý týždeň počas trvania súťaže žrebovanie o 11 menších cien. Celkový zoznam cien nájdete v sekcii Ceny a partneri.

6. Odovzdanie výhry
6.1 Zástupca Usporiadateľa upovedomí výhercov o výhre prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú účastník zanechal pri registrácii. Účastník na základe oznámenia o výhre poskytne Usporiadateľovi bez zbytočného odkladu požadované kontaktné údaje potrebné na odovzdanie predmetu výhry. Ak výherca neoznámi Usporiadateľovi tieto kontaktné údaje do 3 pracovných dní, stráca nárok na výhru. Usporiadateľ je v takom prípade oprávnený v súlade s Pravidlami odovzdať výhru náhradníkovi. V prípade, ak zanikne nárok na výhru výhercovi a následne tiež náhradníkovi pre tú istú výhru, táto výhra nebude vôbec odovzdaná. Účastník prijatím výhry súhlasí so zdanením výhry vo výške 19% v prípade, že suma výhry presahuje hodnotu 350 €.

6.2 Nárok výhercu na výhru zanikne a bude vylúčený zo Súťaže v prípade,
a) podľa bodu 6.1, tretej vety týchto Pravidiel,
b) ak sa výherca vzdá nároku na výhru,
c) ak výherca odmietne čerpať (prevziať) výhru,
e) ak sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa hociktorú z podmienok účasti v Súťaží ,
f) ak výherca nesplní hociktorú z povinností súvisiacich s odovzdaním výhry podľa bodu 6. týchto pravidiel,
g) ak výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v Súťaži.

6.3 Výhra je neprenosná. Usporiadateľ neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru.

6.4 Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi pri čerpaní výhry alebo v súvislosti s ňou.

7. Osobitné ustanovenia
7.1 Tieto Pravidlá stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov a Usporiadateľa.

7.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie z účasti na Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru pre prípadné nesplnenie niektorej z týchto podmienok; a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami).

7.3 Každý Účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže v zmysle bodu 4. Pravidiel súťaže, t.j. poskytne Usporiadateľovi svoje kontaktné údaje, vyjadruje súhlas s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

7.4 Účasťou v Súťaži spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách dáva Účastník Súťaže v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých dobrovoľne pre túto Súťaž, v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, informácia o tom koľkokrát načítal QR kódu, informácia o tom, či sa prihlásil na odber newslettrov z  dôvodu možnosti získania jednej účasti v Súťaži  nie načítaním QR kódu, ale prihlásením sa do odberu newsleetrov (Usporiadateľ si vyprofiluje, kto sa zúčastnil súťaže a zároveň sa v období uvedenom v týchto Pravidlách prihlásil na odber newslettrov); za účelom možnosti preverenia platnej účasti v Súťaži, informovania o priebehu Súťaže a odovzdania výhry. V prípade výhry bude Usporiadateľ spracúvať osobné údaje aj na účely doručenia výhry a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo. Usporiadateľ zverejní na webovom sídle https://www.cine-max.sk/ mená výhercov v rozsahu: meno, prvé písmeno priezviska, kino v ktorom bol ako návštevník. Usporiadateľ ako Prevádzkovateľ za účelom realizácie Súťaže poskytne osobné údaje Účastníka subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov Usporiadateľovi vi vyplýva zo zákona; odborným konzultantom a poradcom, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúcej IT podporu, spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže za účelom odovzdania výhry; spoločnosť zabezpečujúca webovú stránku. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať inak platnosť súhlasu uplynie  6 mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže, v prípade spracúvania osobných údajov v súvislosti s daňovými povinnosťami (napr. zákon o dani z príjmov) budú osobné údaje uchovávané 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú, v prípade uplatnenia si práva ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia a Zákona 5 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú. Súťažiaci berie na vedomie svoje práva, ktoré jej vyplývajú z Nariadenia, najmä, nie však len:
právo na odvolanie súhlasu,
právo na poskytnutie informácií,
právo na prístup k osobným údajom,
právo na obmedzenie súhlasu spracúvania,
právo na vymazanie (právo na zabudnutie),
právo na opravu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. Vyhlasovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to za rovnakých podmienok a príslušnou formou ako bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť prostredníctvom e-mailu na z oznamenia@cine-max.sk alebo odvolanie súhlasu zaslať na adresu jedného z Usporiadateľov, do rúk Zodpovednej osoby. Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré nájde na https://www.cine-max.sk/ponuka-cinemax/cinemax-pre-divakov/ochrana-osobnych-udajov-kin-cinemax/, a že poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé, a že sú Usporiadateľvu poskytnuté dobrovoľne.


7.5 Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny nárok. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

7.6 Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu, alebo upraviť Pravidlá kedykoľvek v priebehu trvania súťaže aj bez uvedenia dôvodu a náhrady nákladov.

7.7 Účastníci berú na vedomie, že nemajú nárok na úhradu nákladov vynaložených na účasť v Súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia a/alebo web stránky. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné poskytnuté kontaktné údaje Účastníka alebo oznámené výhercom Usporiadateľovi podľa bodu 6.1 týchto Pravidiel.

Bratislava, 1.6.2023