Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

VYHRAJ NOVÚ TRIEDU V NA VÍKEND

KÚP SI LÍSTOK NA RODINNÚ NEDEĽU, ODFOŤ HO A POŠLI NA MAIL

sutaz@cine-max.sk A SI V HRE O NOVÚ TRIEDU V OD MERCEDES-BENZ NA VÍKEND. 

 

Pravidlá súťaže „Súťaž s Rodinnou nedeľou: Vyhraj Novú Triedu V na víkend“

 

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže „Súťaž s Rodinnou nedeľou: Vyhraj Novú Triedu V na víkend“ (ďalej len „súťaž“) je CINEMAX, a.s., so sídlom Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 612 367, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3904/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

 

2. Trvanie súťaže od 19.6.2024 do 3.7.2024

 

3. Podmienky účasti

3.1 Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a ktorá splní všetky ďalšie podmienky Súťaže ustanovené v týchto Pravidlách (ďalej len „Účastník").

 

3.2 Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi, Zástupcovi Usporiadateľa a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k reklamným a promo agentúram spojených s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

 

4. Pravidlá súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže odošle e-mail na adresu sutaz@cine-max.sk, kde do predmetu e-mailu napíše: „Chcem vyhrať Mercedes na víkend“, pošle odfotenú vstupenku  z akcie Rodinná nedeľa s filmom Ja zloduch 4  ako priložený súbor a do tela e-mailu napíše svoje krstné meno a mesto, v ktorom býva. Usporiadateľ nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas riadenia súťaže.

 

5. Žrebovanie a výhra

Dvaja výhercovia Súťaže budú vyžrebovaní náhodným výberom zo všetkých Účastníkov, ktorí sa zapojili do Súťaže, zaslali registračný e-mail na adresu sutaz@cine-max.sk a splnili podmienky účasti stanovené týmito Pravidlami. Žrebovanie prebehne 4.7. 2024 v sídle Usporiadateľa, ktorý následne bude výhercov kontaktovať s oznámením o výhre a odovzdá nasledujúce výhry: „2x automobil Mercedes-Benz – Nová Trieda V“.

 

6. Odovzdanie výhry

6.1 Zástupca Usporiadateľa upovedomí výhercov o výhre prostredníctvom spätnej odpovede na e-mail. Účastník na základe oznámenia o výhre poskytne Usporiadateľovi bez zbytočného odkladu požadované kontaktné údaje potrebné na odovzdanie predmetu výhry. Ak výherca neoznámi Usporiadateľovi tieto kontaktné údaje do 3 dní, stráca nárok na výhru. Usporiadateľ je v takom prípade oprávnený v súlade s Pravidlami odovzdať výhru náhradníkovi. V prípade, ak zanikne nárok na výhru výhercovi a následne tiež náhradníkovi pre tú istú výhru, táto výhra nebude vôbec odovzdaná.

Prevzatie automobilu prebehne po dohode výhercu a spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia. Výherca sa zaväzuje, že si vozidlo prevezme v jednom z miest, ktoré navrhne spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia. V prípade, že si žiadne z miest nevyberie, jeho výhra prepadá v prospech iného výhercu.

 

6.2 Nárok výhercu na výhru zanikne a bude vylúčený zo Súťaže v prípade,

a) podľa bodu 6.1, tretej vety týchto Pravidiel,

b) ak sa výherca vzdá nároku na výhru,

c) ak výherca odmietne čerpať (prevziať) výhru,

e) ak sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa hociktorú z podmienok účasti v Súťaží ,

f) ak výherca nesplní hociktorú z povinností súvisiacich s odovzdaním výhry podľa bodu 6. týchto pravidiel,

g) ak výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v Súťaži.

 

6.3 Výhra je neprenosná. Usporiadateľ neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru. Výherca si môže výhru uplatniť do 3 mesiacov od žrebovania.

 

6.4 Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi pri čerpaní výhry alebo v súvislosti s ňou.

 

7. Osobitné ustanovenia

7.1 Tieto Pravidlá stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov a Usporiadateľa.

 

7.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie z účasti na Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru pre prípadné nesplnenie niektorej z týchto podmienok; a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami).

 

7.3 Každý Účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže v zmysle bodu 4. Pravidiel súťaže, t.j. poskytne Usporiadateľovi svoje kontaktné údaje, vyjadruje súhlas s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

7.4 Každý Účastník, ktorý sa zapojí do súťaže v zmysle bodu 4. Pravidiel súťaže zároveň v súlade   s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) dáva Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých dobrovoľne pre túto Súťaž, v rozsahu: krstné meno a mesto, v ktorom býva, emailová adresa, informácia o absolvovaní akcie Rodinná nedeľa s filmom Ja zloduch 4; za účelom možnosti preverenia platnej účasti v Súťaži, informovania o priebehu Súťaže a odovzdania výhry. V prípade výhry bude Usporiadateľ spracúvať osobné údaje aj na účely doručenia výhry a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo. Usporiadateľ ako Prevádzkovateľ za účelom realizácie Súťaže poskytne osobné údaje Účastníka subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov Usporiadateľovi vyplýva zo zákona; odborným konzultantom a poradcom, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúcej IT podporu; spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže za účelom odovzdania výhry; spoločnosť zabezpečujúca webovú stránku. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať inak platnosť súhlasu uplynie  6 mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže, v prípade uplatnenia si práva ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia a Zákona 5 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú. Súťažiaci berie na vedomie svoje práva, ktoré jej vyplývajú z Nariadenia, najmä, nie však len:

právo na odvolanie súhlasu,

právo na poskytnutie informácií,

právo na prístup k osobným údajom,

právo na obmedzenie súhlasu spracúvania,

právo na vymazanie (právo na zabudnutie),

právo na opravu.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. Usporiadateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to za rovnakých podmienok a príslušnou formou ako bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť prostredníctvom e-mailu na zodpovednú osobu oznamenia@cine-max.sk  alebo odvolanie súhlasu zaslať na adresu Usporiadateľa, do rúk Zodpovednej osoby. Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré nájde na www.cine-max.sk/ponuka-cinemax/cinemax-pre-divakov/ochrana-osobnych-udajov-kin-cinemax/, a že poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé, a že sú Usporiadateľovi poskytnuté dobrovoľne.

 

7.5 Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny nárok. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

 

7.6 Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu, alebo upraviť Pravidlá kedykoľvek v priebehu trvania súťaže aj bez uvedenia dôvodu a náhrady nákladov.

 

7.7 Účastníci berú na vedomie, že nemajú nárok na úhradu nákladov vynaložených na účasť v Súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia a/alebo web stránky. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné poskytnuté kontaktné údaje Účastníka alebo oznámené výhercom Usporiadateľovi podľa bodu 6.1 týchto Pravidiel.

 

Bratislava, 17.06.2024