Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Vyhraj fľašu Deacon a štýlové okuliare s filmom Furiosa“

odfoť vstupenku z predpremiéry a pošli ju na sutaz@cine-max.sk

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže „Vyhraj fľašu Deacon a štýlové okuliare s filmom Furiosa“ (ďalej len „Súťaž“) je CINEMAX, a.s., so sídlom Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 612 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3904/B a CINEMAX Bratislava, s. r. o., so sídlom Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 47661887  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 96678/B, e-mail marketing@cine-max.sk, t.c.:  +421 905 906 594 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

 

2. Trvanie súťaže od 13.5.2024 do 26.5.2024.

 

3. Podmienky účasti

3.1 Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá splní všetky ďalšie podmienky Súťaže ustanovené v týchto Pravidlách (ďalej len „Účastník").

 

3.2 Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi, Zástupcovi Usporiadateľa a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k reklamným a promo agentúram spojených s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

 

4. Pravidlá súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý splní nasledovné pravidlá súťaže:

    •   Zúčastní sa predpremiéry filmu Furiosa 22.5.2024 v ktoromkoľvek kine CINEMAX na území SR.

  • Odfotí si vstupenku z premietania a zašle ju na sutaz@cine-max.sk alebo prepošle e-mail s online vstupenkou na sutaz@cine-max.sk do 26.5.2024 s predmetom e-mailu "Súťaž s filmom Furiosa". 

Usporiadateľ nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas riadenia súťaže.

  • Podmienkou odovzdania výhry je prevzatie balíčka (fľaša+okuliare) priamo v kine CINEMAX. Výherca špecifikuje kino, v ktorom si výhru vyzdvihne, prostredníctvom e-mailu.

5. Výhry

Výhercovia súťaže bude vyžrebovaný náhodným výberom zo všetkých zúčastnených, ktorí splnili podmienky súťaže. O výhre budú informovaní prostredníctvom e-mailu po skončení súťaže a po výsledkoch žrebovania, ktoré prebehne 27.5.2024.
 

Výhry:
20x balíček – Fľaša Deacon a okuliare


Výherca je povinný uplatniť svoj nárok na výhru do 3 dní od prijatia e-mailu s oznámením o výhre. V prípade, že výhru nepotvrdí odpoveďou na e-mail, jeho nárok na výhru zaniká a výhra pripadne inému výhercovi.

6. Odovzdanie výhry

Výhra bude výhercovi odovzdaná po zaslaní kontaktných údajov. Výherca si výhru musí vyzdvihnúť osobne, a to v jednom z kín CINEMAX do 30.7.2024. Pokiaľ si výhru nevyzdvihne do tohto dátumu, výhra prepadá v prospech iného výhercu. 

6.1 Nárok výhercu na výhru zanikne a bude vylúčený zo Súťaže v prípade,

a) ak sa výherca vzdá nároku na výhru,

b) ak výherca odmietne čerpať (prevziať) výhru v kinách CINEMAX

c) ak sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa hociktorú z podmienok účasti v Súťaží ,

d) ak výherca nesplní hociktorú z povinností súvisiacich s odovzdaním výhry podľa bodu 6. týchto pravidiel,

e) ak výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v Súťaži.

. .

6.2 Výhra je neprenosná. Usporiadateľ neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru.

 

6.3 Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi pri čerpaní výhry alebo v súvislosti s ňou.

 

7. Osobitné ustanovenia

7.1 Tieto Pravidlá stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov a Usporiadateľa.

 

7.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie z účasti na Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru pre prípadné nesplnenie niektorej z týchto podmienok; a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami).

 

7.3 Každý Účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže v zmysle bodu 4. Pravidiel súťaže, t.j. poskytne Usporiadateľovi svoje kontaktné údaje, vyjadruje súhlas s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

7.5 Na zaradenie do Súťaže ani na výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny nárok. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

 

7.6 Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu, alebo upraviť Pravidlá kedykoľvek v priebehu trvania súťaže aj bez uvedenia dôvodu a náhrady nákladov.

 

7.7 Účastníci berú na vedomie, že nemajú nárok na úhradu nákladov vynaložených na účasť v Súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia a/alebo web stránky. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné poskytnuté kontaktné údaje Účastníka.

 

Bratislava, 13.5.2024