Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup online

I.

Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1 Tieto obchodné podmienky pre nákup vstupeniek cez internet (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia pri nákupe vstupeniek na filmové a iné predstavenie prevádzkované spoločnosťou CINEMAX Bratislava, s.r.o.., so sídlom Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 661 887, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 96678/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to len pri nákupe vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.cine-max.sk. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a kupujúceho (ďalej len „Zákazník“).

1.2 „Vstupenka“ je vstupenka zakúpená, a zároveň vytlačená v pokladniach multikín prevádzkovaných Prevádzkovateľom (ďalej len „Kino CINEMAX“).

1.3 „E-vstupenka“ je vstupenka zakúpená prostredníctvom internetovej stránky www.cine-max.sk s unikátnym QR kódom, vytlačená Zákazníkom, alebo vstupenka vo formáte PDF s unikátnym QR kódom predložená Zákazníkom uvádzačovi pred vstupom do Kina CINEMAX prostredníctvom prenosného elektronického zariadenia (mobilným telefónom, tabletom a pod.). Vstupenka s unikátnym QR je súčasťou potvrdzujúceho e-mailu, ktorý bude doručený Zákazníkovi vždy po objednaní a úhrade vstupenky cez internetovú stránku www.cine-max.sk. QR kódom sa Zákazník preukáže pred vstupom do kinosály. Možno ho naskenovať z mobilného zariadenia alebo predložiť vo vytlačenej forme. Kód musí byť čitateľný a nepoškodený. Zákazník preberá zodpovednosť za nešírenie vstupenky, aby tak zabránil jej prípadnému zneužitiu.

1.4 „Orgán dohľadu“ je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika (www.soi.sk).

1.5 Zákazník súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. V prípade potreby môže Zákazník kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom e- mailu cine-max@cine-max.sk alebo telefonicky na 02/208 51 911

II.

Spôsob zakúpenia vstupenky

2.1 Zákazník si môže zakúpiť E-vstupenku na konkrétne predstavenie prostredníctvom našej internetovej stránky www.cine-max.sk po výbere mesta, filmu a času s presmerovaním na internetovú stránku https://predaj.cine-max.sk a zaplatiť za E- vstupenku cenu vstupenky, podľa vytvorenej objednávky prostredníctvom služby Tatra banka CardPay.

2.2 E-vstupenku je možné zakúpiť najneskôr 30 minút pred začiatkom požadovaného predstavenia uvedeného v programe kina. Neskôr si Zákazník môže kúpiť v pokladni kina iba Vstupenky na neobsadené miesta.

2.3 Po výbere a označení konkrétneho predstavenia Zákazník označí počet dospelých a počet zľavnených E-vstupeniek, zvolí miesto a druh (obyčajný, Deti, študenti, seniori, ZŤP, sedenie PREMIUM Plus, D- BOX 4D, VIP lounge.) vstupenky, Zákazník pokračuje ku kroku „VŠETKO JE OK, CHCEM TIETO VSTUPENKY“, kde môže zadať číslo CINEMAX KARTY v prípade, že disponuje platnou CINEMAX kartou a zadá email, na ktorý mu bude po úhrade ceny vstupenky doručená E-vstupenka. Zákazníkovi sa zároveň zobrazí celková kúpna cena E-vstupenky, ktorú je po potvrdení Objednávky v kroku „PREJSŤ K PLATBE“ Zákazník povinný uhradiť. Uvedená kúpna cena je aktuálnou cenou pre objednané E-vstupenky a je cenou konečnou, t.j. vrátane DPH a prípadných poskytnutých zliav. Zákazník vyjadrí súhlas s obchodnými podmienkami a potvrdí, že je starší ako 16 rokov.

2.4 Po potvrdení objednávky E-vstupenky v kroku „PREJSŤ K PLATBE“ je Zákazník presmerovaný do zabezpečenej platobnej brány Tatra banka CardPay, prostredníctvom ktorej vykoná úhradu. Úhradu je potrebné vykonať v časovom limite do 10 minút, ktorý sa odpočítava od okamihu začatia procesu platby presmerovaním na platobnú bránu. Po vypršaní časového limitu 10 minút nebude začatá objednávka uskutočnená.

2.5 Po uskutočnení úspešnej platby prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány Tatra banka CardPay v časovom limite 10 minút bude Zákazník opäť presmerovaný na internetovú stránku https://predaj.cine-max.sk pre vygenerovanie a zobrazenie E- vstupenky a následne na internetovú stránku www.cine-max.sk. Objednávka bude úspešne dokončená len v prípade, ak Zákazník vyčká na presmerovanie na internetové stránky https://predaj.cine-max.sk a následne na www.cine-max.sk a bude mu doručená E-vstupenka na správne zadaný a funkčný email. V prípade, ak Zákazník nevyčká na presmerovanie a nezadá správny a funkčný email pre doručenie E- vstupenky, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedokončenie objednávky a Zákazník si musí uplatniť reklamáciu realizovanej úhrady v banke.

2.6 Po realizovaní úhrady kúpnej ceny E-vstupenky a úspešnom dokončení objednávky bude Zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail na ním zadanú platnú a funkčnú e- mailovú adresu, ktorý obsahuje unikátny QR kód a variabilný symbol a platnú E- vstupenku (E-vstupenky) vo formáte PDF oprávňujúcu na vstup do sály (slúži ako vstupenka). Pre daňové účely, slúži E-vstupenka ako daňový doklad.

2.7 Platba je zrealizovaná iba vtedy, ak Zákazník dostane od Prevádzkovateľa potvrdenie o zaplatení podľa predchádzajúceho bodu správou na e - mailovú adresu zadanú v objednávke.

2.8 Unikátny QR kód na E-vstupenke je platný iba raz, tzn. že pri akomkoľvek ďalšom predložení QR kódu sa na takto predloženú E-vstupenku nebude prihliadať a na jej základe nebude povolený vstup do kinosály, a to bez ohľadu na to, kto vyššie uvedené E-vstupenky predloží.

2.9 Zákazník je povinný, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, preukázať oprávnenosť nároku na zľavnenú E-vstupenku pred vstupom do kinosály predložením platného dokladu alebo platnej CINEMAX KARTY, ktorá oprávňuje držiteľa k zľave. Kumulácia jednotlivých zliav nie je možná. V prípade, že Zákazník nepreukáže nárok na zľavnenú E-vstupenku, bude E-vstupenka považovaná za neplatnú, nepovolí sa vstup do kinosály a nevznikne nárok na vrátenie zaplatenej ceny E-vstupenky. Zľavneným vstupným sa na účely týchto Obchodných podmienok považuje iba vstupné podľa platného cenníka.

2.10 E-vstupenka je platná 20 minút pred predstavením a 90 minút po začiatku predstavenia.

2.11 Jednou transakciou možno zakúpiť max. 6 ks E-vstupeniek.

Vzor online vstupenky

III.

Odstúpenie od zmluvy a výmena E-vstupeniek

3.1 Predaj E-vstupeniek na filmové a iné predstavenie sa považuje za zmluvu súvisiacu s poskytovaním služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, podľa ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote a z toho dôvodu Zákazník nemôže, v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odstúpiť od zmluvy. Bez ohľadu na vyššie uvedené, môže Zákazník požiadať Prevádzkovateľa o výmenu zakúpenej E-vstupenky po splnení podmienok uvedených nižšie.

3.2 O výmenu E-vstupenky je možné požiadať e-mailom na kinoba@cine-max.sk v čase otváracej doby kina, ktorá je určená podľa programu (vždy najneskôr 30 min pred začiatkom predstavenia, na ktoré sa E-vstupenka vzťahuje), alebo osobne v kancelárii manažéra kina počas otváracej doby Kina CINEMAX BORY (najneskôr 30min pred začiatkom predstavenia, na ktoré sa E-vstupenka vzťahuje). Žiadosť o výmenu E- vstupeniek bude posúdená zodpovedným pracovníkom Prevádzkovateľa s ohľadom na platný reklamačný poriadok Prevádzkovateľa www.cine-max.sk/ponuka-cinemax/cinemax-pre-divakov/reklamacny-poriadok-kin-cinemax//. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť jeho žiadosti o výmenu E-vstupenky a každá žiadosť bude posudzovaná individuálne.

3.3 Výmenu E-vstupeniek je možné uplatniť iba na transakciu ako celok, tzn. na všetky E- vstupenky zakúpené prostredníctvom jednej transakcie.

3.4 Ak Zákazník uplatní žiadosť o výmenu príslušnej E-vstupenky po uplynutí vyššie uvedených lehôt, bude takáto žiadosť o výmenu E-vstupenky odmietnutá z dôvodu jej neskorého uplatnenia.

3.5 V žiadosti o výmenu E-vstupeniek je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefonický kontakt, potvrdenie o platbe, e-vstupenku.

3.6. Výmena vstupeniek je možná maximálne 2x na jednu vstupenku.

IV.

Reklamácie

4.1 Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytovanej služby, prípadne predávaného tovaru podľa ustanovení príslušných právnych predpisov, najmä ustanovenia § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4.2 Reklamovať poskytnutú službu, t.j. predstavenie, na ktoré bola E-vstupenka zakúpená, je možné za podmienok stanovených reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.cine-max.sk/ponuka-cinemax/cinemax-pre-divakov/reklamacny-poriadok-kin-cinemax/ a v priestoroch Kín CINEMAX.

V.

Osobné údaje a ich ochrana

5.1 Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

5.2 Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke Prevádzkovateľa www.cine-max.sk v sekcii GDPR. Zákazník berie na vedomie, že je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať Prevádzkovateľa o každej zmene svojich osobných údajov. Zákazník pri odoslaní objednávky potvrdí, že v súlade s osobitnými predpismi o ochrane osobných údajov mu bolo poskytnuté poučenie týkajúce sa ochrany osobných údajov.

VI.

Alternatívne riešenie sporov

6.1 Pokiaľ Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom emailu na cine-max@cine-max.sk). Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Orgán dohľadu - Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.economy.gov.sk).

6.2 Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII.

Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto Obchodné podmienky platia pre Zákazníka v rozsahu a znení uvedenom na internetových stránkach Prevádzkovateľa v deň zakúpenia E-vstupenky Zákazníkom.

7.2 Aktivovaním príslušnej funkcie pred zakúpením E-vstupenky kupujúci potvrdí, že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, súhlasí s nimi a je nimi viazaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v zákonnom rozsahu meniť tieto Obchodné podmienky pre nákup E-vstupeniek cez internet, prípadne ich časť.

7.3 Akékoľvek zmeny týchto Obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v aktualizovanom znení.

7.4 Na vzťahy výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa aplikujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.