Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odoberať novinky
Generic win

Kúp si lístok do CINEMAX ONLINE a vyhraj let stíhačkou a ďalšie fantastické ceny od Najzážitky.sk!

Spôsob, akým sa zapojíš, je jednoduchý. Kúp si lístok do CINEMAX na čokoľvek online a si v hre. Žrebujeme každý štvrtok!

 

Pravidlá súťaže „Kúp si lístok online a vyhraj let stíhačkou a ďalšie fantastické ceny od Najzážitky.sk“

 

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže „Kúp si lístok online a vyhraj let stíhačkou a ďalšie fantastické ceny od Najzážitky.sk“ (ďalej len „súťaž“) je CINEMAX, a.s., so sídlom Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 612 367, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3904/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

 

2. Trvanie súťaže od 6.4. do 18.5.2023.

 

3. Podmienky účasti

3.1 Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a ktorá splní všetky ďalšie podmienky Súťaže ustanovené v týchto Pravidlách (ďalej len „Účastník").

 

3.2 Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi, Zástupcovi Usporiadateľa a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k reklamným a promo agentúram spojených s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

 

4. Pravidlá súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý si počas doby trvania Súťaže kúpi lístok v sieti kín CINEMAX ONLINE spôsobom. Usporiadateľ nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas riadenia súťaže.

 

5. Žrebovanie a výhra

Výhercovia Súťaže budú vyžrebovaní náhodným výberom zo všetkých Účastníkov, ktorí sa zapojili do Súťaže a kúpili si lístok do siete kín CINEMAX ONLINE spôsobom a splnili podmienky účasti stanovené týmito Pravidlami. Žrebovanie prebehne spravidla vždy vo štvrtok:

  • výhra - Vyhliadkový let ponad Vysoké Tatry - štvrtok 13. apríla 2023 - Mário G., CINEMAX PREŠOV NOVUM
  • výhra - Tandemový zoskok padákom – štvrtok 20. apríla 2023 - Vilo N., CINEMAX NITRA
  • výhra - Jazda na formule F4 – štvrtok 27. apríla 2023 - Andrej A., CINEMAX MARTIN
  • výhra - Zoskok z komína – štvrtok 4. mája 2023 - Zuzana K., CINEMAX TRENČÍN
  • výhra – Paragliding – štvrtok 11. mája 2023 - Tomáš H., CINEMAX BRATISLAVA
  • výhra - Degustácia vína v tme – štvrtok 18. mája 2023 - Nikola M., CINEMAX TRNAVA ARÉNA
  • HLAVNÁ VÝHRA – AKROBATICKÝ LET STÍHAČKOU – štvrtok 18. mája 2023 - Adam M., CINEMAX KOŠICE

 

Žrebovanie prebehne náhodným výberom z databázy všetkých vstupeniek do siete kín CINEMAX, ktoré boli v období trvania súťaže zakúpené ONLINE spôsobom, v sídle Usporiadateľa, ktorý následne bude výhercov kontaktovať emailom s oznámením o výhre a odovzdá výhry výhercovi.

 

6. Odovzdanie výhry

6.1 Zástupca Usporiadateľa upovedomí výhercov o výhre prostredníctvom odpovede na e-mail. Účastník na základe oznámenia o výhre poskytne Usporiadateľovi bez zbytočného odkladu požadované kontaktné údaje potrebné na odovzdanie predmetu výhry. Ak výherca neoznámi Usporiadateľovi tieto kontaktné údaje do 3 dní, stráca nárok na výhru. Usporiadateľ je v takom prípade oprávnený v súlade s Pravidlami odovzdať výhru náhradníkovi. V prípade, ak zanikne nárok na výhru výhercovi a následne tiež náhradníkovi pre tú istú výhru, táto výhra nebude vôbec odovzdaná.

 

6.2 Nárok výhercu na výhru zanikne a bude vylúčený zo Súťaže v prípade,

a) podľa bodu 6.1, tretej vety týchto Pravidiel,

b) ak sa výherca vzdá nároku na výhru,

c) ak výherca odmietne čerpať (prevziať) výhru,

e) ak sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa hociktorú z podmienok účasti v Súťaží ,

f) ak výherca nesplní hociktorú z povinností súvisiacich s odovzdaním výhry podľa bodu 6. týchto pravidiel,

g) ak výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v Súťaži.

 

6.3 Výhra je neprenosná. Usporiadateľ neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru. Výherca si môže výhru uplatniť do 3 mesiacov od žrebovania.

 

6.4 Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi pri čerpaní výhry alebo v súvislosti s ňou.

 

7. Osobitné ustanovenia

7.1 Tieto Pravidlá stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov a Usporiadateľa.

 

7.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie z účasti na Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru pre prípadné nesplnenie niektorej z týchto podmienok; a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami).

 

7.3 Každý Účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže v zmysle bodu 4. Pravidiel súťaže, t.j. poskytne Usporiadateľovi svoje kontaktné údaje, vyjadruje súhlas s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

7.4 Každý Účastník, ktorý sa zapojí do súťaže v zmysle bodu 4. Pravidiel súťaže zároveň v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon") vyjadruje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec – iba v prípade výhry v Súťaži ), e-mailová adresa na účely kontaktovania z dôvodu účasti na Súťaži, oznámenia výhercov a prevzatia výhry. Poskytnutie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné. V zmysle zákona Účastník má právo prístupu k svojim osobným údajom a ďalšie práva najmä podľa § 28-30 zákona, ako napr. právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, ak Účastník zistí, že sú porušované jeho práva, alebo prevádzkovateľ porušuje svoje povinnosti podľa cit. zákona. Účastník má právo súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku na výhru, ak sa odvolanie stane účinné ešte pred odovzdaním výhry. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú do konca trvania súťaže a je možné ho odvolať

 

7.5 Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny nárok. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

 

7.6 Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu, alebo upraviť Pravidlá kedykoľvek v priebehu trvania súťaže aj bez uvedenia dôvodu a náhrady nákladov.

 

7.7 Účastníci berú na vedomie, že nemajú nárok na úhradu nákladov vynaložených na účasť v Súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia a/alebo web stránky. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné poskytnuté kontaktné údaje Účastníka alebo oznámené výhercom Usporiadateľovi podľa bodu 6.1 týchto Pravidiel.

 

Bratislava, 6.4.2023